Kontrollansvar enlig PBL


Vid ombyggnation, tillbyggnation eller nybyggnation krävs oftast att du anlitar en kontrollansvarig som ser till att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll av din byggnation uppfylls.
​​​​​​​
Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Som kontrollansvarig ska vi tillsammans med dig som byggherre ta fram ett förslag till kontrollplan. Vi ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Den som är kontrollansvarig ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Vi ska också dokumentera gjorda byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Det finns två behörighetsnivåer för en kontrollansvarig
  • Normal behörighet: för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller tvåbostadshus samt ändring i alla slags byggnader.
  • Kvalificerad behörighet (högst behörighet enligt PBL): nybyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar.


Kontakta oss så berättar vi mer