Förfrågnings- och upphandligsunderlag

RAMbeskrivning


En RAMbeskrivning, där man sätter ramen för projektet, kan vara ett bra hjälpmedel för att ha kontroll över kostnadsläget inför ett byggprojekt. En RAMbeskrivning beskriver krav på såväl utförande som funktioner och i förekommande fall materialval.
​​​​​​​

administrativa föreskrifter


Administrativa föreskrifter är de regleringar och de råd och anvisningar som finns för byggnationer. Dessa administrativa föreskrifter beskriver detaljerat de beprövade byggnadstekniska lösningar som anses godkända på den svenska marknaden.

​​​​​​​Vid större byggprojket kan det vara nödvändigt med ett mer omfattande upphandlingsunderlag för att bl.a. tydliggöra rollerna i projektet. Vi kan hjälpa er med att upprätta administrativa föreskrifter enligt AMA AF.


kontraktsskrivning


Det är många gånger viktigt att upprätta ett kontrakt som innehåller bestämmelser om vad som ska gälla mellan parterna. Ett kontrakt är en rättsligt bindande överenkommelse och inkluderar information om parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.