Ansökningar

Kontakta oss så berättar vi mer

Bygglovansökan

Du behöver bygglov för bl.a. 
 • nybyggnad
 • tillbyggnad
 • fasadändring
 • ändrad användning
 • rivning
 • skyltar

Bygganmälan

Du behöver göra bygganmälan för bl.a.
 • Attefallshus
 • tillbyggnad om max 15 kvm
 • takkupor, max 2 stycken
 • inreda ytterligare en bostad
 • installation av kamin
 • ingrepp i bärande konstruktion

Attefall

Du som har ett en-eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvm, även bygga ett s.k. attefallshus på maximalt 25 kvm. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett starbesked.

enskilt avlopp

Installation av WC är tillståndspliktigt liksom avlopp utan WC samt installation av förmultningstoalett och dylikt inom vissa tätbebyggda områden. Om du bygger ett avlopp utan vattentoalett, eller bygger om befintligt avlopp krävs en skriftlig anmälan enligt miljöbalken.

strandskyddsdispens

Strandskyddet gäller generellt längs stränderna vid alla sjöar och vattendrag liksom längs kusten och i skärgården. För att få uppföra nya byggnader eller anordningar inom det strandskyddade området krävs normalt en dispens från strandskyddsbestämmelserna..

Det generella strandskyddet omfattar ett område av 100 meter från strandlinjen räknat. Det gäller både på land och i vatten. Längs kusten och i skärgården, liksom vid några av kommunens sjöar är strandskyddet utökat. Här kan det sträcka sig upp till 300 meter från stranden.

Det finns i vissa fall möjlighet att medge undantag från förbuden i bestämmelserna. För att en dispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Den planerade åtgärden får inte heller strida mot strandskyddets syfte.

icke lovpliktiga åtgärder


Vissa åtgärder som annars kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor vad gäller exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver ändå att man lämnar in en bygganmälan.